Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak FLorijn huisvesting, gevestigd en kantoorhoudend aan de Wielewaallaan 12 in Son en Breugel

12 – 12 – 2012

 

01  Algemeen

01.01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten die FLorijn huisvesting, hierna te noemen FLorijn, levert of waarin zij partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

01.02

Op de werkzaamheden van FLorijn, zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing de standaardvoorwaarden rechtsverhouding, opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, De Nieuwe Regeling (DNR) 2011, in de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende versie.  De DNR 2011 is hier te downloaden.

01.03

Bij strijd tussen enige bepaling, zoals voorkomend in de DNR 2011 en enige bepaling in deze algemene voorwaarden, gelden deze voorwaarden in de eerste plaats, en geldt het bepaalde in de DNR 2011 aanvullend, voorzover dit niet strijdig is met de algemene voorwaarden.

01.04

Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf vindt, in afwijking van het gesteld in artikel 01.03 van deze algemene voorwaarden, artikel 18 van de DNR 2011 geen toepassing.

01.05

De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever eventueel gehanteerde eigen voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

02  Aansprakelijkheid

02.01

FLorijn zal de haar verstrekte opdracht(en) met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Eventuele aansprakelijkheid van FLorijn ten gevolge van fouten in of bij de uitvoering van de opdracht is beperkt tot hetgeen daaromtrent in de DNR 2011, is bepaald. De aansprakelijkheid van FLorijn is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan 2 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste 2 maanden.

02.02

Aansprakelijkheid van FLorijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

02.03

Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en toepassing van het bepaalde in artikel 02.01 van deze algemene voorwaarden jegens hem onredelijk bezwarend zou zijn, wordt de aansprakelijkheid van FLorijn in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan 2 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste 2 maanden.

02.04

De opdrachtgever dient FLorijn te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens derden, die enige vordering jegens FLorijn menen geldend te kunnen maken in verband met de door FLorijn verrichte werkzaamheden, diensten, of leveranties en daarbij eventueel begane fouten.

 

03  Totstandkoming overeenkomst

03.01

FLorijn is gerechtigd om de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen indien zulks een gevolg is van overheidsmaatregelen.

03.02

Indien voor FLorijn de bruto loonkosten stijgen in verband met CAO-bepalingen en/of maatregelen van overheidswege, is FLorijn gerechtigd haar tarieven en/of prijzen aan te passen en te verhogen. FLorijn zal in elk geval van prijsverhoging de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien deze prijsverhoging een stijging van de tarieven van 10% of meer inhoudt, is de opdrachtgever gerechtigd binnen 8 dagen na verzending van deze mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, door een schriftelijke, per aangetekende brief verzonden, mededeling van die strekking aan FLorijn, zonder enige aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

03.03

Alle in enige offerte, begroting et cetera, genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

04  Betaling

04.01

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle aan FLorijn verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan in Euro’s, zonder enige korting of verrekening.

04.02

De opdrachtgever is vertragingsrente verschuldigd van 1% per dag over het openstaande bedrag met ingang van de dag na 14 dagen na de factuurdatum, tot de dag der gehele betaling.

04.03

Indien de opdrachtgever in verzuim is met tijdige betaling is hij naast de vertragingsrente de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500,–.

04.04

Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig, betaald, surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, wanneer de opdrachtgever als rechtspersoon in staat van liquidatie komt te verkeren, of op enigerlei wijze in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de opdrachtgever desgevraagd verplicht om FLorijn een toereikende zekerheid te verstrekken voor de betaling van haar eventueel openstaande vorderingen en de betaling van toekomstige vorderingen, die uit de vervulling van de opdracht kunnen voortvloeien.

Indien de opdrachtgever zulks weigert, is FLorijn gerechtigd om de nakoming van al haar contractuele verplichtingen op te schorten en na voorafgaande schriftelijke kennisgeving op een termijn van 8 dagen, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht om niet te ontbinden en volledige nakoming te eisen, en zonder dat FLorijn zelf tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

05  Overmacht

05.01

In geval van overmacht, zowel van tijdelijke als van blijvende aard, is FLorijn gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat daaraan door de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan worden ontleend.

05.02

Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan: bedrijfsstoringen, waaronder begrepen brand-, storm- en waterschade, uitvallen van of storingen aan apparatuur, overstroming, werkstaking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, binnenlandse onlusten, oorlogstoestand of een daarmee vergelijkbare toestand, belemmerende maatregelen van enige overheid welke niet redelijkerwijze voorzienbaar waren bij het aangaan van de overeenkomst, storingen in telecommunicatie – apparatuur, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, onderaannemers en/of andere derden en in het algemeen elke oorzaak of omstandigheid die buiten controle of invloed van FLorijn is gelegen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet van Florijn kan worden verlangd.

 

06  Intellectuele eigendom

06.01

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLorijn c.q. de rechthebbende op auteursrechten mogen schetsen, tekeningen e.d. niet worden vermenigvuldigd (met uitzondering van het gebruik voor het project in verband waarmee de opdracht is verleend), of openbaar gemaakt of aan derden ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld.

Alle door FLorijn vervaardigde schetsen, tekeningen, plannen, ontwerpen, schema’s en dergelijke mogen slechts worden gebruikt in verband met het project waarvoor de desbetreffende opdracht aan FLorijn werd gegeven.

06.02

FLorijn wordt rechthebbende op alle door haar ontwikkelde modellen, beeldmerken en voor octrooi vatbare vindingen en heeft het recht om deze op haar naam te laten registeren in de daartoe bestemde registers, behoudens voorzover uitdrukkelijk schriftelijk tussen FLorijn en de opdrachtgever anders is overeengekomen.

 

07  Indienstneming werknemers

07.01

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van FLorijn, die door FLorijn bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, in dienst te nemen of anderszins buiten FLorijn om opdrachten te verstrekken of in te zetten voor werkzaamheden gedurende een periode van een jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de opdracht door FLorijn is afgerond.

 

08  Geschillen en toepasselijk recht

08.01

Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en FLorijn zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

08.02

Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf enerzijds en FLorijn anderzijds zullen met uitsluiting van andere regelingen worden gebracht voor de daarvoor bevoegde rechter.

08.03

Eventuele geschillen tussen andere opdrachtgevers dan bedoeld in artikel 08.02 enerzijds en FLorijn anderzijds zullen worden beslecht conform de geschillenregeling welke is opgenomen in de DNR 2011.

08.04

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en FLorijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

De algemene voorwaarden van FLorijn huisvesting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.